Náš

Obchodní Podmínky

CPU s.r.o., Akademická 663/5, Praha, Česká Republika, IČ: 8125163, DIČ: CZ8125163, Společnost s ručením omezeným; Městský soud v Praze, odd. C vložka 313409 (dále jen “SYNKRO”)

Uživatel

Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který užívá jakoukoliv službu nabízenou prostřednictvím webových stránek is.synkro.cz (dále jen “Uživatel”) (společně dále jen “Smluvní strany”)

Obecné podmínky

Tyto Podmínky užití služby (dále jen Podmínky) upravují právní vztahy mezi SYNKRO a Uživatelem, pro užívání služeb a/nebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím webových stránek is.synkro.cz a všech jeho subdomén a podstránek, (dále jen „Služba“). Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem Služby v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel užitím Služby nebo její libovolné části. SYNKRO si vyhrazuje právo kdykoliv jakkoliv změnit Podmínky a Službu či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo Služby takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Změny Podmínek se bez zbytečného prodlení objeví v těchto Podmínkách. Užíváním Služby nebo její libovolné části po změně Služby nebo Podmínek tuto změnu Uživatel přijímá a vyjadřuje svůj souhlas s novou podobou Služby nebo Podmínek. Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a směrnici Evropské unie v platném rozsahu v době užití Služby.

Užívání Služby

Služba je poskytována ”as is”. Její poskytování je závislé na dostupnosti služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Služby z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za Vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci SYNKRO přebírat odpovědnost. Přesto vynaloží jemu dostupné přiměřené úsilí, aby byla služba poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem. Uživatel je zodpovědný za legálnost všech svých akcí spojených s užíváním Služby. Uživatel užívá Službu na své vlastní riziko. Uživatel nesmí Službu používat k nelegálním aktivitám. Uživatel musí být starší osmnácti let a musí poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li vyžadovány. Uživatel je povinen dbát na zabezpečení a soukromí svého účtu. Uživatel souhlasí, že SYNKRO není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností Služby. SYNKRO si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Služby bez předchozího upozornění, zvláště, ale ne pouze v případech podezření na přetěžování libovolné části Služby, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Služby. SYNKRO si vyhrazuje právo přerušit provoz kteréhokoliv uživatelského účtu 30 dnů po upozornění. Služba i všechny její části, jako jsou texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím SYNKRO a nesmí být využity, zkopírovány, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného psaného souhlasu SYNKRO. Zálohování 1 Zálohy databáze se provádějí vždy jednout denně v 00:00 hodinách. Udržováno je vždy xxx nejnovějších denních záloh. Obnovu zálohy na základě individuálního požadavku Zákazníka je možné provést za poplatek dle rozsahu prací Služby.

Platby

Kterákoliv část Služby může mít vlastní cenu. Vždy jde o ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výslednému účtu připočítává. Cena příslušné Služby je vždy definovaná na příslušné stránce webové prezentace části Služby a v procesu potvrzení platby. Poplatky zahrnují jen ty daně, které jsou výslovně uvedené na faktuře – dokladu vyúčtování. Odvádění veškerých dalších daní a správních poplatků podle platné legislativy je výhradní povinností Uživatele. Služba je placená předem a platby jsou nevratné. Nejsou možné žádné refundace za nevyužité předplacené období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem. SYNKRO si rezervuje právo změnit platební podmínky a ceny Služby nebo kterékoliv její části 30 dní po upozornění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Při aktivaci Služby jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšnou aktivaci Služby (jméno, adresa a fakturační údaje). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků. 2 Údaje jsou k dispozici pouze SYNKRO, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku Podmínek Služby a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností SYNKRO. Žádné další osobě nebudou poskytnuty. 3 Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje byly využity SYNKRO za účelem nabízení svých produktů. 4 Uživatel a SYNKRO se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejich důvěrnost vyplývá ze zákona, nebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu. 5 Služba SYNKRO používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Zrušení účtu/dat Uživatele Účet může být kdykoliv zrušen vlastníkem účtu prostřednictvím podpory SYNKRO. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. SYNKRO vymaže veškerá data Uživatele se Službou spojená 90 dní po deaktivaci účtu. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 6 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže SYNKRO veškerá data se Službou spojená. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023